AVISO LEGAL

 

1. Información legal e aceptación

As presentes disposicións regulan o uso do servizo do portal da internet (en diante, o ‘Portal’) que Praza Avogados 2018 SCP (en diante, Praza Avogados) pon a disposición dos usuarios da internet.

Praza Avogados, con domicilio social na Rúa Federico Tapia 39 1º 15005 A Coruña e C.I. F. número J70554233. Teléfono: 981 12 10 68. Fax: 981 12 10 87. Email: info@prazavogados. gal

O acceso á páxina web é gratuíto salvo no relativo ao custo da conexión a través da rede de telecomunicacións fornecida polo provedor de acceso contratado polos usuarios. Determinados servizos son exclusivos para os nosos clientes e o seu acceso atópase restrinxido. Os servizos xurídicos que presta o Despacho con carácter xeral teñen o prezo que se indique na correspondente proposta de servizos profesionais e en ningún caso ofrécense ou prestan a través do servizo do Portal.

A prestación dos servizos encomendados a Praza Avogados estarán regulados na súa prestación polas Condicións Xerais que se atopan a disposición do Cliente na páxina web www.prazavogados.gal e que deberán ser asinadas ao mesmo tempo que a Proposta de servizos profesionais.

A utilización do Portal atribúe a condición de usuario do Portal (en diante, o ‘Usuario’) e implica a aceptación de todas as condicións incluídas neste Aviso Legal. A prestación do servizo do Portal ten unha duración limitada ao momento no que o Usuario se atope conectado ao Portal ou a algún dos servizos que a través do mesmo facilítanse. Polo tanto, o Usuario debe ler atentamente o presente Aviso Legal en cada unha das ocasións en que se propoña utilizar o Portal, xa que este e as súas condicións de uso recollidas no presente Aviso Legal poden sufrir modificacións.

Algúns servizos do Portal accesibles para os usuarios da internet ou exclusivos para os clientes de Praza Avogados poden estar sometidos a condicións particulares, regulamentos e instrucións que, no seu caso, substitúen, completan e/ou modifican o presente Aviso Legal e que deberán ser aceptadas polo Usuario antes de iniciarse a prestación do servizo correspondente.

 

2. Propiedade intelectual e industrial

Todos os contidos do Portal, entendendo por estes a título meramente enunciativo, os textos, fotografías, gráficos, imaxes, iconos, tecnoloxía, software, links e demais contidos audiovisuais ou sonoros, así como o seu deseño gráfico e códigos fonte (en diante, os ‘Contidos’), son propiedade intelectual de Praza Avogados ou de terceiros, sen que poidan entenderse cedidos ao Usuario ningún dos dereitos de explotación recoñecidos pola normativa vixente en materia de propiedade intelectual sobre os mesmos, salvo aqueles que resulten estritamente necesarios para o uso do Portal.

As marcas, nomes comerciais ou signos distintivos son titularidade de Praza Avogados ou terceiros, sen que poida entenderse que o acceso ao Portal atribúa ningún dereito sobre as citadas marcas, nomes comerciais e/ou signos distintivos.

 

3. Condicións de uso do portal

3.1 Xeneral

O Usuario obrígase a facer un uso correcto do Portal de conformidade coa Lei e o presente Aviso Legal. O Usuario responderá fronte a Praza Avogados ou fronte a terceiros de calquera danos e prexuízos que puidesen causarse como consecuencia do incumprimento da devandita obrigación.

Queda expresamente prohibido o uso do Portal con fins lesivos de bens ou intereses de Praza Avogados ou de terceiros ou que de calquera outra forma sobrecarguen, danen ou inutilicen as redes, servidores e demais equipos informáticos (hardware) ou produtos e aplicacións informáticas (software) de Praza Avogados ou de terceiros.

 

3.2 Contidos

O Usuario comprométese a utilizar os Contidos de conformidade coa Lei e o presente Aviso Legal, así como coas demais condicións, regulamentos e instrucións que no seu caso puidesen ser de aplicación de conformidade co disposto na cláusula 1. Con carácter meramente enunciativo, o Usuario de acordo coa lexislación vixente deberá absterse de:

  1. Reproducir, copiar, distribuír, poñer a disposición, comunicar publicamente, transformar ou modificar os Contidos salvo nos casos autorizados na lei ou expresamente consentidos por Praza Avogados ou por quen ostente a titularidade dos dereitos de explotación no seu caso.

  2. Reproducir ou copiar para uso privado os Contidos que poidan ser considerados como Software ou Base de Datos de conformidade coa lexislación vixente en materia de propiedade intelectual, así como a súa comunicación pública ou posta a disposición de terceiros cando estes actos impliquen necesariamente a reprodución por parte do Usuario ou dun terceiro.

  3. Extraer e/ou reutilizar a totalidade ou unha parte substancial dos Contidos integrantes do Portal así como das bases de datos que Praza Avogados poña a disposición dos Usuarios.

 

3.3 Formularios de recollida de datos

Sen prexuízo do disposto na cláusula 5 do presente Aviso Legal, así como nas políticas de privacidade accesibles desde o Portal e que puidesen resultar aplicables en cada momento, a utilización de certos servizos ou solicitudes dirixidas a Praza Avogados están condicionadas ao previo enchemento do correspondente rexistro de Usuario.

Toda a información que facilite o Usuario a través dos formularios do Portal para os efectos anteriores ou calquera outros deberá ser veraz. A estes efectos, o Usuario garante a autenticidade de todos aqueles datos que comunique e manterá a información facilitada a Praza Avogados perfectamente actualizada de forma que responda, en todo momento, á situación real do Usuario. En todo caso será o Usuario o único responsable das manifestacións falsas ou inexactas que realice e dos prexuízos que cause a Praza Avogados ou a terceiros pola información que facilite.

 

3.4 Introdución de ligazóns ao Portal

O usuario da internet que queira introducir ligazóns desde as súas propias páxinas web ao Portal deberá cumprir coas condicións que se detallan a continuación sen que o descoñecemento das mesmas evite as responsabilidades derivadas da Lei:

  1. A ligazón unicamente vinculará coa home page ou páxina principal do Portal pero non poderá reproducila de ningún xeito ( inline links, copia dos textos, gráficos, etc).

  2. Quedará en todo caso prohibido, de acordo coa lexislación aplicable e vixente en cada momento, establecer frames ou marcos de calquera tipo que envolvan ao Portal ou permitan a visualización dos Contidos a través de direccións da internet distintas ás do Portal e, en calquera caso, cando se visualicen conxuntamente con contidos alleos ao Portal de forma que: (I) produza, ou poida producir, erro, confusión ou engano nos usuarios sobre a verdadeira procedencia do servizo ou Contidos; (II) supoña un acto de comparación ou imitación desleal; (III) sirva para aproveitar a reputación da marca e prestixio de Praza Avogados; ou (IV) de calquera outra forma resulte prohibido pola lexislación vixente.

  3. Non se realizarán desde a páxina que introduce a ligazón ningún tipo de manifestación falsa, inexacta ou incorrecta sobre Praza Avogados, os seus socios, empregados, clientes ou sobre a calidade dos servizos que presta.

  4. En ningún caso, expresarase na páxina onde se sitúe a ligazón que Praza Avogados prestou o seu consentimento para a inserción da ligazón ou que doutra forma patrocina, colabora, verifica ou supervisa os servizos do remitente.

  5. Está prohibida a utilización de calquera marca denominativa, gráfica ou mixta ou calquera outro signo distintivo de Praza Avogados dentro da páxina do remitente salvo nos casos permitidos pola lei ou expresamente autorizados por Praza Avogados e sempre que se permita, nestes casos, unha ligazón directa co Portal na forma establecida nesta cláusula.

  6. A páxina que estableza a ligazón deberá cumprir fielmente coa lei e non poderá en ningún caso dispoñer ou enlazar con contidos propios ou de terceiros que: (I) sexan ilícitos, nocivos ou contrarios á moral e aos bos costumes (pornográficos, violentos, racistas, xenófobos, etc.); (II) induzan ou poidan inducir no Usuario a falsa concepción de que Praza Avogados subscribe, apoia, adhírese ou de calquera xeito apoia, as ideas, manifestacións ou expresións, lícitas ou ilícitas, do remitente; (III) resulten inapropiados ou non pertinentes coa actividade de Praza Avogados en atención ao lugar, contidos e temática da páxina web do remitente.

 

4. Exclusión de responsabilidade

 

4.1 Da Información

O acceso ao Portal non implica a obrigación por parte de Praza Avogados de comprobar a veracidade, exactitude, adecuación, idoneidade, exhaustividade e actualidade da información fornecida a través do mesmo. Os contidos desta páxina son de carácter xeral e non constitúen, de ningún xeito, a prestación dun servizo de asesoramento legal ou xudicial de ningún tipo, polo que dita información resulta insuficiente para a toma de decisións persoais ou empresariais por parte do Usuario.

Praza Avogados non se responsabiliza das decisións tomadas a partir da información fornecida no Portal nin dos danos e prexuízos producidos no Usuario ou terceiros con motivo de actuacións que teñan como único fundamento a información obtida no Portal.

 

4.2 Da calidade do servizo

O acceso ao Portal non implica a obriga por parte de Praza Avogados de controlar a ausencia de virus, vermes ou calquera outro elemento informático daniño. Corresponde ao Usuario, en todo caso, a dispoñibilidade de ferramentas adecuadas para a detección e desinfección de programas informáticos daniños.

Praza Avogados non se responsabiliza dos danos producidos nos equipos informáticos dos Usuarios ou de terceiros durante a prestación do servizo do Portal.

 

4.3 Da dispoñibilidade do Servizo

O acceso ao Portal require de servizos e subministracións de terceiros, incluídos o transporte a través de redes de telecomunicacións cuxa fiabilidade, calidade, continuidade e funcionamento non corresponde a Praza Avogados. Por conseguinte, os servizos provistos a través do Portal poden ser suspendidos, cancelados ou resultar inaccesibles, con carácter previo ou compaxino á prestación do servizo do Portal.

Praza Avogados non se responsabiliza dos danos ou prexuízos de calquera tipo producidos no Usuario que traian causa de fallos ou desconexións nas redes de telecomunicacións que produzan a suspensión, cancelación ou interrupción do servizo do Portal durante a prestación do mesmo ou con carácter previo.

 

4.4 Dos contidos e servizos enlazados a través do Portal

O servizo de acceso ao Portal inclúe dispositivos técnicos de ligazón, directorios e mesmo instrumentos de procura que permiten ao Usuario acceder a outras páxinas e portais da internet (en diante, ‘Sitios Enlazados’). Nestes casos, Praza Avogados actúa como prestador de servizos de intermediación de conformidade co artigo 17 da Lei 34/2002, do 12 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e o Comercio Electrónico (‘ LSSI’) e só será responsable dos contidos e servizos fornecidos nos Sitios Enlazados na medida en que teña coñecemento efectivo da ilicitude e non desactivase a ligazón coa dilixencia debida. No caso de que o Usuario considere que existe un Sitio Enlazado con contidos ilícitos ou inadecuados poderá comunicarllo a Praza Avogados de acordo co procedemento e os efectos establecidos na cláusula 6, sen que en ningún caso esta comunicación comporte a obrigación de retirar a correspondente ligazón.

En ningún caso, a existencia de Sitios Enlazados debe presupoñer a existencia de acordos cos responsables ou titulares dos mesmos, nin a recomendación, promoción ou identificación de Praza Avogados coas manifestacións, contidos ou servizos provistas.

Praza Avogados non coñece os contidos e servizos dos Sitios Enlazados e por tanto non se fai responsable polos danos producidos pola ilicitude, calidade, desactualización, indispoñibilidade, erro e inutilidade dos contidos e/ou servizos dos Sitios Enlazados nin por calquera outro dano que non sexa directamente imputable a Praza Avogados.

 

5. Protección de datos persoais

Para máis información sobre o tratamento dos seus datos persoais no Portal diríxase á Política de Privacidade.

 

6. Comunicación de actividades de carácter ilícito e inadecuado

No caso de que o Usuario ou calquera outro usuario da internet tivese coñecemento de que os Sitios Enlazados remiten a páxinas cuxos contidos ou servizos son ilícitos, nocivos, denigrantes, violentos ou contrarios á moral poderá poñerse en contacto con Praza Avogados indicando os seguintes extremos:

a) Datos persoais do comunicante: nome, dirección, número de teléfono e dirección de correo electrónico;

b) Descrición dos feitos que revelan o carácter ilícito ou inadecuado do Sitio Enlazado;

c) No suposto de violación de dereitos, tales como propiedade intelectual e industrial, os datos persoais do titular do dereito infrinxido cando sexa persoa distinta do comunicante. Así mesmo deberá achegar o título que acredite a lexitimación do titular dos dereitos e, no seu caso, o de representación para actuar por conta do titular cando sexa persoa distinta do comunicante;

d) Declaración expresa de que a información contida na reclamación é exacta.

A recepción por parte de Praza Avogados da comunicación prevista nesta cláusula non supoñerá, segundo o disposto na LSSI, o coñecemento efectivo das actividades e/ou contidos indicados polo comunicante.

Así mesmo deberá achegar o título que acredite a lexitimación do titular dos dereitos e, no seu caso, o de representación para actuar por conta do titular cando sexa persoa distinta do comunicante.

 

7. Lexislación

O presente Aviso Legal réxese en todos e cada un dos seus extremos pola lei española.

 

8. Xurisdición

Para cantas cuestións suscítense sobre a interpretación, aplicación e cumprimento deste Aviso Legal, así como das reclamacións que poidan derivarse do seu uso, todas as partes que interveñan sométense aos Xulgados e Tribunais da Coruña, renunciando de forma expresa a calquera outro foro que puidese corresponderlles. En caso de contratación con consumidores, a competencia xudicial rexerase pola normativa que resulte de aplicación.