Condiciones Generales Praza Avogados 2018, SCP.

 

As presentes condicións xerais son de aplicación a toda prestación de servizos profesionais que leve a cabo Praza Avogados 2018, SCP e teñen carácter adicional a calquera acordo específico que se subscriba entre Praza Avogados 2018 SCP e o Cliente (a “Proposta”), que prevalecerá sobre estas en caso de discrepancia entre as mesmas. Neste documento: (i) “ Praza Avogados” significa Praza Avogados 2018, SCP, sociedade profesional domiciliada na rúa Federico Tapia 39 1º, 15005 A Coruña, e con CIF número J-70554233, e-mail: info@prazavogados.gal; (ii) “Cliente” é o destinatario da Proposta e (iii) “Servizos” son os servizos profesionais obxecto da Proposta.

 

1. Ámbito de aplicación

  1. As Partes da relación xurídica de prestación de Servizos son Praza Avogados e o Cliente. Estes Servizos entenderanse destinados única e exclusivamente ao Cliente, non podendo ser cedidos por este a terceiros nin ser utilizados por outras persoas distintas do Cliente, agás previa autorización expresa e escrita de Praza Avogados.

  1. O titular da relación xurídica co Cliente é a sociedade Praza Avogados, á cal se atribúen os dereitos e obrigas inherentes ao exercicio da actividade profesional, con independencia da participación dos profesionais e empregados concretos a través dos cales se presten os Servizos.

 

2. Servizos

  1. Praza Avogados prestará ao Cliente os Servizos que se especifican na Proposta emitida para cada concreto encargo ou asunto. Calquera modificación da Proposta deberá acordarse entre Praza Avogados e o Cliente e quedar reflectida por escrito.

  1. A decisión respecto a execución, seguimento ou implementación do asesoramento, consello, opinión ou recomendación realizada por Praza Avogados no marco dos Servizos é exclusiva do Cliente, que a adopta baixo a súa responsabilidade.

 

3. Intervención doutros profesionais alleos a Praza Avogados

  1. Agás acordo expreso noutro sentido, os Servizos quedan limitados exclusivamente á xurisdición española.

  2. En caso de participación de despachos non pertencentes a Praza Avogados ou doutros asesores externos alleos a Praza Avogados (os “Profesionais Externos”), agás acordo expreso noutro sentido: (i) a intervención de Praza Avogados no asunto en cuestión limitarase aos labores de coordinación e contacto cos Profesionais Externos; (ii) a relación de prestación de servizos establecerase directamente entre o Cliente e cada un dos Profesionais Externos; (iii) os honorarios de Praza Avogados serán independentes dos propios dos Profesionais Externos; e (iv) Praza Avogados non asumirá responsabilidade algunha polo asesoramento prestado ao Cliente polos Profesionais Externos.

 

4. Equipo de traballo

Sen prexuízo de que a Proposta concrete, no seu caso, os profesionais ou empregados asignados ao Cliente ou asunto de que se trate, Praza Avogados poderá, cando así o considere oportuno ou sexa necesario en atención ás necesidades do Cliente ou do asunto, substituír a calquera daqueles ou modificar o número de profesionais ou empregados asignados ao Cliente ou asunto.

 

5. Honorarios y gastos

  1. Os honorarios pola prestación dos Servizos ao Cliente serán os establecidos na Proposta, conforme aos criterios de cuantificación que nela establézanse.

  1. Sa Agás indicación en contrario, os importes de honorarios estimados ou orzados son netos do Imposto sobre o Valor Engadido e de calquera outros impostos indirectos que resulten de aplicación, que se incluirán na factura como conceptos.

  1. Dentro do importe de honorarios non se inclúen os gastos razoables nos que Praza Avogados poida incorrer na prestación dos Servizos, que deberán ser reembolsados polo Cliente.

  1. Calquera outros servizos distintos dos Servizos e complementarios dos mesmos (tales como procuradores, notarios, rexistros, xestión de anuncios en prensa ou en boletíns oficiais, entre outros) serán contratados e abonados directamente polo Cliente. Iso con todo, estes servizos poderán ser contratados e abonados por Praza Avogados por conta do Cliente, cando este así o solicite e sempre que, a petición de Praza Avogados, previamente o Cliente realizase a correspondente provisión de fondos. En ningún caso Praza Avogados terá obrigación de anticipar ou facilitar fondos ao Cliente nin de realizar por conta deste pagamentos de gastos, servizos ou suplidos que non fosen previamente acordados e nas condicións anteriormente mencionadas.

  1. As provisións de fondos ou depósitos realizados polo Cliente serán destinados por Praza Avogados ao pagamento de cantidades por conta do Cliente. O Cliente autoriza expresamente a Praza Avogados, previa comunicación remitida ao Cliente, a destinar a provisión de fondos ou depósito realizado polo mesmo ao pagamento de calquera cantidade que deba a Praza Avogados en concepto de honorarios ou gastos, entrementres dita cantidade sexa liquida, vencida e esixible.

  1. Os honorarios e gastos deberán satisfacerse aínda cando se frustre a operación ou asunto ao que se refiran os Servizos.

  1. A obrigación do Cliente de pagar os honorarios e gastos a Praza Avogados é independente do dereito que poida corresponder ao Cliente fronte a terceiros por razón dos Servizos prestados. Xa que logo, e entre outros posibles supostos, en asuntos litixiosos ou xudiciais a condena en custas da contraparte non exime nin libera ao Cliente de satisfacer a Praza Avogados honorarios e gastos que correspondan.

 

6. Facturación e pagamento.

  1. Agás acordo das partes noutro sentido, as facturas que emita Praza Avogados serán pagadoiras á vista, na moeda e nas demais condicións contidas nas mesmas, reservándose Praza Avogados o dereito para esixir intereses moratorios no suposto de atraso no pagamento das facturas respecto da súa data de vencemento.

  1. Calquera obxección por parte do Cliente en relación cunha factura deberá remitirse ao socio de Praza Avogados responsable do asunto o antes posible, debendo procederse, en tal caso, ao pagamento da parte non obxectada da facture.

  1. En caso de pagamentos anticipados ou a conta realizados polo Cliente de conformidade coa Proposta, se, por calquera circunstancia, ao remate dos Servizos existise un excedente a favor do Cliente, Praza Avogados procederá á inmediata devolución do mesmo, conforme as instrucións do Cliente para o efecto.

  1. Ante a falta de pagamento dunha factura, Praza Avogados, poderá aviso previo por escrito e conforme á normativa profesional ou deontolóxica reguladora da súa actividade, suspender toda prestación de Servizos ao Cliente, sen que por parte deste poida exporse ningunha reclamación ou queixa pola devandita suspensión ou polos danos que da mesma puidesen derivarse. Entrementres se manteña a situación de falta de pagamento e igualmente con suxeición ao disposto pola normativa profesional ou deontolóxica reguladora, Praza Avogados poderá exercer un dereito de retención sobre calquera documentos do Cliente elaborados por Praza Avogados ou coa súa participación, que nese momento atópense no seu poder.

  1. Se o Cliente solicita a prestación de Servizos para compañías baixo o seu control ou para calquera outros terceiros, ou noutros supostos nos que os custos legais sexan asumidos por terceiros, Praza Avogados facturará directamente á entidade indicada, aínda que o Cliente responderá do pagamento de calquera cantidade que non se satisfaga ao seu vencemento.

 

7. Información, documentación e confidencialidade

  1. Praza Avogados solicitará ao Cliente toda a información e documentación que ao seu xuízo resulten necesarias para a adecuada e eficaz prestación dos Servizos. A información e documentación serán remitidas polo Cliente a Praza Avogados polo medio que se considere máis idóneo. O Cliente manifesta e garante que está debidamente lexitimado e facultado para a remisión da documentación e información que facilite a Praza Avogados, e manterá indemne a Praza Avogados de calquera reclamación de terceiro por razón do acceso á información ou documentación remitidas polo Cliente ou ás súas instancias.el hecho de haber remitido éste información o documentación no veraz, inexacta o incompleta.

  2. Praza Avogados non será responsable en ningún caso das consecuencias que poidan seguirse para o Cliente polo feito de remitir este información ou documentación non veraz, inexacta ou incompleta.

  3. Praza Avogados obrígase a salvagardar a confidencialidade de toda a información e documentación recibidas do Cliente que non sexan de dominio público, e unicamente poderá desvelala con autorización do Cliente ou por orde de calquera autoridade administrativa, xudicial ou legalmente autorizada para iso.

  4. O deber de confidencialidade de Praza Avogados respecto á información e documentación recibidas do Cliente non resultará de aplicación respecto dos interlocutores ou persoas de contacto do propio Cliente ou doutros asesores profesionais do Cliente que estivesen a participar no mesmo asunto, agás que o Cliente estableza algunha indicación ou limitación previa en sentido contrario.

  5. Rematada a prestación dos Servizos, Praza Avogados devolverá ao Cliente canta documentación orixinal figure na súa poder con relación ao mesmo ou ao asunto en particular ao que se referiron os Servizos, previa indicación polo Cliente dos termos en que ha de verificarse dita devolución.

  6. O Cliente autoriza a Praza Avogados a conservar copia de calquera información e documentación facilitada polo mesmo con ocasión da prestación dos Servizos durante o tempo que considere oportuno, con suxeición ao deber de confidencialidade de Praza Avogados. Praza Avogados non asume obrigación algunha de manter as devanditas copias durante un período de tempo concreto, podendo destruír os seus ficheiros sen requirir autorización algunha. Se o Cliente precisa que Praza Avogados manteña os seus ficheiros, deberá solicitalo expresamente e asumirá os custos complementarios en concepto de mantemento de ficheiros, acceso aos mesmos ou envío de documentos en que Praza Avogados puidese incorrer.

  7. Salvo expresa indicación en contrario por parte do Cliente, este autoriza a Praza Avogados a dar publicidade á súa intervención na prestación dos Servizos ao Cliente, sempre que non se desvele información confidencial.

 

8. Comunicacións

  1. O Cliente acepta o correo electrónico non encriptado como medio hábil para o fluxo e intercambio de documentación, información e, en xeral, como canle de comunicación con Praza Avogados para a prestación dos Servizos. O Cliente exime a Praza Avogados de calquera responsabilidade pola interceptación ou acceso aos correos electrónicos por persoas non autorizadas, así como de calquera dano ou prexuízo que poida producirse ao Cliente como consecuencia de virus informáticos, sentenzas na rede ou supostos análogos, agás que fóra por causa imputable a Praza Avogados.de seguridad para la remisión y el intercambio de información y documentación.

  2. De común acordo, e para aqueles documentos ou información de especial relevancia ou sensibilidade que así o requiren e previamente definidos, as Partes poderán establecer procedementos e medidas adicionais de seguridade para a remisión e o intercambio de información e documentación.

 

9. Conflito de intereses

  1. Praza Avogados presta servizos a un número elevado de clientes, tanto españois como estranxeiros, nunha gama moi ampla de especialidades e materias. Praza Avogados ten establecidos procedementos internos de recoñecemento e verificación de posibles situacións de conflito de intereses. Con todo, se o Cliente ten coñecemento dalgunha circunstancia que ao seu xuízo poida dar lugar a unha situación de conflito de intereses, deberá comunicalo de contado a Praza Avogados. Así mesmo, Praza Avogados informará de contado o Cliente cando teña coñecemento de situacións de conflitos de intereses que se produzan por calquera circunstancia, sobrevinda ou non.

  2. Praza Avogados poderá intervir por conta de calquera terceiro (aínda no caso de que os intereses deste terceiro sexan contrarios aos intereses do Cliente e tanto en xuízo como fóra del)/del), sempre que se refiran a asuntos ou cuestións distintos e sen relación cos asuntos encomendados polo Cliente a Praza Avogados (e aínda cando iso puidese supoñer actuar fronte ao propio Cliente ou fronte a algunha outra entidade participada por el), sen que en tales situacións exista conflito de intereses que impida a Praza Avogados a aceptación e realización de tales encargos a favor de terceiros, salvo naqueles casos nos que, conforme á normativa profesional ou deontolóxica reguladora da actividade de Praza Avogados, iso non fose posible.

 

10. Cumprimiento normativa

  1. En virtude da lexislación vixente en materia de prevención do branqueo de capitais e do financiamento do terrorismo, Praza Avogados está suxeita a obrigacións de verificación da identidade do Cliente e das súas operacións e actividades. O Cliente obrígase a facilitar a Praza Avogados, de forma completa e veraz, canta información sexa necesaria e lle sexa requirida a estes efectos (tanto do propio Cliente como, no seu caso, dos seus accionistas, socios, partícipes, administradores, persoas relacionadas, etc.) e autoriza expresamente a Praza Avogados a realizar as actuacións de verificación que, ao respecto, considere oportunas. En caso de non obter a información que fose necesaria, Praza Avogados verase imposibilitado de prestar Servizos ao Cliente, sen que iso poida comportar ningún tipo de responsabilidade para Praza Avogados.

  2. Praza Avogados está suxeita, así mesmo e nos termos legalmente establecidos, á obrigación de comunicar ao Servizo Executivo de Prevención do Branqueo de Capitais ( SEPBLAC) calquera feito ou operación, incluso a mera tentativa, respecto dos cales exista indicio ou certeza de que está relacionado co branqueo de capitais ou o financiamento do terrorismo, debendo absterse de executar calquera operación respecto da que se poñan de manifesto tales circunstancias. Praza Avogados non será responsable ante o Cliente dos danos e perdas que este poida sufrir como consecuencia do cumprimento, por parte de Praza Avogados, das devanditas obrigas legais.

 

11. Remate da relación contractual.

  1. O Cliente poderá dar por rematada a prestación dos Servizos en calquera momento, sen necesidade de aducir motivo algún para iso.

  1. Suxeito ao cumprimento da normativa profesional ou deontolóxica reguladora da súa actividade, Praza Avogados poderá dar por rematada a prestación dos Servizos en curso (ou ben rexeitar a dirección dun ou varios asuntos concretos) en calquera momento, cun prazo de preaviso razoable, por razóns de perda de confianza, éticas, deontolóxicas ou de calquera outra natureza.

  1. En todo caso, o Cliente terá obrigación de abonar os honorarios e gastos de Praza Avogados devengados ata a data de remate dos Servizos.

  1. Unha vez rematada a prestación do Servizo, Praza Avogados non estará obrigado a prestar ningún servizo adicional, nin a facilitar ao Cliente actualizacións da información, opinións, recomendacións, consellos ou asesoramentos derivados de cambios normativos ou calquera outros feitos posteriores á data do referido remate.

  1. A menos que Praza Avogados e o Cliente acorden outra cousa, o acceso polo Cliente ao sitio web ( extranet) do Servizo, así como o uso de programas de computador de conectividade licenciados a eses efectos e o envío de boletíns, recensións e outras comunicacións comerciais entre o Cliente e Praza Avogados, cesarán na data de remate dos Servizos.

 

12. Responsabilidade.

  1. Praza Avogados asume plena responsabilidade respecto a os Servizos prestados no seu nome por profesionais ou empregados pertencentes a Praza Avogados, xa sexan socios, empregados ou consultores.

  1. Praza Avogados responderá ante o Cliente, dos danos e perdas que se lle foran provocados por causas imputables a Praza Avogados ou aos seus profesionais ou empregados como consecuencia de dolo ou culpa grave de calquera deles. Fóra de tales casos, a responsabilidade de Praza Avogados terá o alcance que se determine no seu caso na respectiva Proposta. En ningún caso Praza Avogados será responsable dos danos derivados, ou causados, en todo ou en parte, como consecuencia da falsidade, o ocultamiento ou calquera outra conduta do Cliente que fose dolosa ou neglixente, ou non realizada conforme os principios da boa fe, ou de incumprimentos que se produzan por causas que están fóra do seu control razoable.

  1. A responsabilidade de Praza Avogados limitarase aos danos directos (con exclusión, por tanto, do lucro cesante, da perda de negocio ou do dano reputacional) efectivamente causados ao Cliente.

  1. A responsabilidade de Praza Avogados fronte ao Cliente en relación cos Servizos está condicionada a que o Cliente remita reclamación por escrito, determinando con suficiente detalle a natureza da reclamación e o importe reclamado, nun prazo non superior a tres (3) anos contado desde a finalización da prestación dos Servizos, salvo en caso de dolo en que será de aplicación o prazo de prescrición legalmente establecido.

  2. A eventual responsabilidade de Praza Avogados terá lugar unicamente fronte ao Cliente. Praza Avogados non será responsable dos danos que poidan ocasionarse a terceiros como consecuencia do uso que o Cliente poida facer dos Servizos fose do destino propio dos mesmos, a menos que este uso fose expresamente autorizado por Praza Avogados, nese caso a responsabilidade de Praza Avogados axustarase ás condicións acordadas para ese efecto.El Cliente se obliga a no instigar a que un tercero demande a Praza Avogados o a profesionales o empleados de Praza Avogados en relación con los Servicios.

  1. O Cliente obrígase a non instigar a que un terceiro demande a Praza Avogados ou a profesionais ou empregados de Praza Avogados en relación cos Servizos.

  1. En caso de reclamación por un Cliente contra Praza Avogados por calquera causa, se no asunto obxecto dos Servizos interviñesen Profesionais Externos ou outras persoas ou entidades alleas ao Praza Avogados que poidan ser responsables, a responsabilidade proporcional de Praza Avogados ante o Cliente non poderá verse incrementada por razón: (i) de que se pacte con outra persoa responsable a limitación ou a exclusión da súa responsabilidade; ou (ii) da imposibilidade de obter indemnización doutra persoa responsable.

  1. En ningún caso entenderase excluída a responsabilidade de Praza Avogados por accións ou omisións cuxa responsabilidade non poida excluírse en virtude de leis ou regulamentos aplicables nin reducirse por baixo da cantidade mínima por reclamación (respecto a a que exista responsabilidade) que corresponda segundo a normativa aplicable.

 

13. Protección de Datos Personais:

 

13.1. Información a asinantes e persoas de contacto

O responsable do tratamento dos datos persoais que nos facilite na Proposta será a entidade Praza Avogados que asine a mesma, con indicación, no seu caso, por parte de Praza Avogados, do responsable do tratamento.

Se vostede é un representante dun cliente persoa xurídica trataremos os seus datos persoais sobre a base do interese lexítimo para manternos en contacto coa entidade á que vostede representa.

Se vostede é un autónomo ou unha persoa física trataremos os seus datos persoais sobre a base da relación contractual que nos vincula con vostede para prestarlle os servizos solicitados.

En calquera caso, poderá exercitar en calquera momento os seus dereitos de acceso, rectificación, supresión, limitación ao tratamento e oposición dirixíndose á Sociedade a través da seguinte info@prazavogados.gal.

Non cederemos os seus datos persoais a ningún terceiro, agás que exista obriga legal, expresamente indiquémosllo e resulte necesario para a prestación dos servizos. Poderán acceder aos seus datos persoais os prestadores de servizos da Sociedade que teñan que acceder aos seus datos para a prestación deses servizos.

Se quere obter máis información sobre o tratamento dos seus datos persoais, pode visitar a nosa Politica de privacidade en www.prazavogados.gal.

 

13.2. Praza Avogados como encargado do tratamento:

No caso de que Praza Avogados teña que acceder a datos de carácter persoal responsabilidade do cliente como parte dos servizos obxecto da Proposta, resultará de aplicación o indicado nesta Cláusula. O Cliente, como responsable do tratamento dos datos de carácter persoal, pon ao dispor de Praza Avogados os datos identificativos dos seus empregados, clientes, provedores e/ou as súas persoas de contacto. A prestación de servizos por parte de Praza Avogados implica a realización dos tratamentos necesarios para a prestación do servizo, tales como recollida, rexistro, estruturación, modificación, conservación, extracción, consulta, comunicación, difusión, interconexión, cotejo, limitación, supresión, destrución ou calquera outro que se derive dos servizos indicados na Proposta.

 

13.3. Obligacións de Praza Avogados en calidade de encargado do tratamento:

Praza Avogados declara que:

– Conta con suficiente capacidade técnica para cumprir as súas obrigacións derivadas da prestación de servizos en relación coa normativa en materia de protección de datos de carácter persoal, podéndose comprometer, na medida que a prestación dos servizos requírao, ao cumprimento das esixencias do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello do 27 de abril de 2016 (“ RGPD”), así como, o cumprimento do disposto na O 3/2018, do 5 de decembro de Protección de Datos Persoais e Garantía dos Dereitos Dixitais.

– Manterá o segredo e a confidencialidade dos datos de carácter persoal responsabilidade do cliente aos que terá acceso e tratará os mesmos exclusivamente por conta do cliente.

– Destinará os citados datos unicamente á prestación dos servizos e a non utilizalos ou aplicalos de ningún xeito que exceda dita finalidade. No caso de que o cliente solicite algún tratamento que exceda da prestación do servizo, detallarao por escrito a través das correspondentes instrucións.

– Non comunicará a terceiros, nin sequera para a súa conservación, os datos aos que teña acceso en virtude da prestación dos servizos, nin tampouco as elaboracións, avaliacións ou procesos similares que leve a cabo cos devanditos datos, nin duplicará ou reproducirá toda ou parte da información, resultados ou relacións sobre os devanditos datos, exceptuando aqueles supostos en que legalmente resulte esixible.

– Poñerá a disposición do cliente, previa solicitude do cliente, a información necesaria para demostrar o cumprimento das súas obrigacións, así como para a realización das auditorías ou as inspeccións que razoablemente realice o cliente, ou outro auditor no seu nome.

– Ten designado un delegado de protección de datos, o seu contacto é o seguinte: yolanda.ferreiro@prazavogados.gal.

– As persoas autorizadas en Praza Avogados para tratar datos persoais comprometeranse, de forma expresa e por escrito, a respectar a confidencialidade e a cumprir as medidas de seguridade correspondentes. Praza Avogados proporcionará a formación necesaria en materia de protección de datos persoais ás persoas autorizadas.

– Dará o apoio necesario ao cliente na realización das avaliacións de impacto e das consultas previas á autoridade de control, cando cumpra e sexa razoablemente necesario.

– No caso de que Praza Avogados considere que o cumprimento dunha determinada instrución do cliente puidese comportar un incumprimento da normativa de protección de datos, poderá suspender a aplicación da instrución pertinente á espera da decisión do cliente que corresponda respecto a a retirada, emenda ou confirmación da instrución correspondente. No caso de que o cliente decida non modificar a instrución, aínda en contra das recomendacións de Praza Avogados, o cliente deixará indemne a Praza Avogados de calquera sanción ou reclamación que puidese xurdir como consecuencia da aplicación da instrución contraria á normativa de protección de datos.

– Ao rematar a prestación dos servizos, e a petición do cliente, devolverá os datos de carácter persoal aos que tivese acceso, así como os documentos ou soportes en que calquera destes datos consten. No devandito suposto, os custos de devolución dos datos poderán ser repercutidos ao cliente. En especial, Praza Avogados comprométese a devolver: (i) os datos incluídos en ficheiros responsabilidade do cliente, que este puxese ao dispor de Praza Avogados como consecuencia da prestación dos servizos; (ii) aqueles que, no seu caso, fosen xerados a raíz do tratamento por parte de Praza Avogados dos datos responsabilidade do cliente; e (iii) todos os soportes ou documentos en que calquera destes datos consten.

– Notificará, como encargado do tratamento, sen dilación indebida, e en calquera caso antes do prazo máximo de 24 horas, e a través de correo electrónico, calquera incidente, sospeitado ou confirmado, relativo á protección dos datos, calquera tratamento de datos que poida considerarse ilícito ou non autorizado, calquera perda, destrución ou dano de datos de carácter persoal dentro da área de responsabilidade de Praza Avogados (causada por Praza Avogados, o seu persoal, axentes ou subcontratistas) e calquera incidente que poida ser considerado unha vulneración de seguridade dos datos, xunto con toda a información relevante para a documentación e comunicación da incidencia ás autoridades ou aos solicitados afectados. Así mesmo, asistirá ao cliente, en caso de producirse unha violación da seguridade dos datos persoais, de xeito que se garanta o cumprimento das obrigacións de notificación dunha violación da seguridade dos datos persoais consonte o RGPD (en particular, arts. 33 e 34 do RGPD) e de calquera outras normas aplicables que o modifiquen, complementen ou que no futuro poidan promulgarse.

– Asistirá ao cliente cando este lle requira mediante solicitude razoable, proporcionándolle información e/ou documentación que precise para a adecuada resposta ao exercicio dos dereitos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación do tratamento e/ou portabilidade de datos que puidese recibir dos solicitados, todo iso en prazos razoables.

– Naqueles supostos que Praza Avogados recibise directamente unha solicitude de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación do tratamento e/ou portabilidade polo afectado, titular dos datos obxecto de tratamento, comprométese a dar traslado da devandita solicitude ao cliente de contado, co obxecto de que este poida atendela nos prazos legalmente establecidos.

– Non subcontratará os servizos a terceira parte algunha, agás que sexan servizos loxísticos, tecnolóxicos ou de sistemas que Praza Avogados necesita para prestar os seus servizos de maneira correcta. En caso que Praza Avogados necesite subencargar un tratamento, informará o cliente dos servizos e tratamentos que pretende subcontratar, da identidade do subcontratista e dos seus datos de contacto. Esta notificación deberá realizarse por Praza Avogados o máis axiña posible. Dita comunicación farase habitualmente na Proposta de Servizos que Praza Avogados e o Cliente asinen para a prestación dos servizos encomendados.

– Manterá por escrito un rexistro de todas as categorías de actividades de tratamento efectuadas en virtude do Contrato.

– Non levará a cabo transferencias internacionais dos datos de carácter persoal responsabilidade do cliente aos que teña acceso, agás que conte coa autorización previa e por escrito do cliente ou se atopen debidamente regularizadas.

– Dispoñerá dunha descrición xeral das medidas técnicas e organizativas de seguridade relativas a:

1) a seudonimización e o cifrado de datos persoais, no seu caso;

2) a capacidade de garantir a confidencialidade, integridade, dispoñibilidade e resiliencia permanentes dos sistemas e servizos de tratamento;

3) a capacidade de restaurar a dispoñibilidade e o acceso aos datos persoais de forma rápida, en caso de incidente fisico ou técnico; e

4) o proceso de verificación, avaliación e valoración regulares da eficacia das medidas técnicas e organizativas para garantir a seguridade do tratamento.

– Ten implementadas medidas técnicas e organizativas en materia de seguridade que resultan aplicables de conformidade co previsto no RGPD (en particular e con carácter non limitativo, as previstas no seu artigo 32. As medidas de seguridade poderán actualizarse se fose obrigatorio por calquera norma que no futuro puidese promulgarse. Se iso afectase os custos dos servizos contratados, as partes acordarán as medidas oportunas para liquidar a devandita situación.

 

14. Propiedade intelectual

  1. Os dereitos de propiedade intelectual sobre a documentación xerada e sobre as ideas orixinais concibidas con ocasión da prestación dos Servizos corresponden a Praza Avogados.

  1. O Cliente poderá utilizar, exclusivamente para o seu uso, toda a documentación xerada por Praza Avogados con ocasión da prestación dos Servizos, non podendo distribuír a mesma nin facilitar o seu acceso a outras persoas distintas do Cliente, agás previa autorización expresa e escrita de Praza Avogados.

 

15. Acordo íntegro

  1. As presentes Condicións Xerais substitúen e anulan calquera acordo anterior entre o Cliente e Praza Avogados. Agás acordo en contrario entre o Cliente e Praza Avogados, as presentes condicións constitúen a totalidade do acordado entre ambas as partes en relación co encargo de servizos profesionais e normalmente complementaranse mediante unha ou máis Propostas que, entre outros extremos, incluirán os servizos específicos que se prestarán, o equipo responsable de facelo e os honorarios correspondentes.

  1. Agás acordo en contrario, estas Condicións Xerais serán de aplicación a calquera encargo que o Cliente faga a Praza Avogados no futuro Praza Avogados no estará obligado a iniciar la prestación de los Servicios en tanto no reciba para sus archivos un ejemplar de la Propuesta y de estas Condiciones Generales firmados por el Cliente y no se efectúe el pago de los honorarios vinculados a la aceptación de la Propuesta en los términos convenidos en la misma. La remisión de instrucciones a Praza Avogados por parte del Cliente se interpretará como aceptación tácita de las presentes Condiciones Generales.

  1. Praza Avogados non estará obrigado a iniciar a prestación dos Servizos entrementres non reciba para os seus arquivos un exemplar da Proposta e destas Condicións Xerais asinados polo Cliente e non se efectúe o pagamento dos honorarios vinculados á aceptación da Proposta nos termos convidos na mesma. A remisión de instrucións a Praza Avogados por parte do Cliente interpretarase como aceptación tácita das presentes Condicións Xerais.

  1. No caso de que se determinase a nulidade de calquera dos presentes termos e condicións, iso non afectará o resto dos termos e condicións, que permanecerán en pleno vigor.

 

16. Modificacións.

Praza Avogados poderá modificar as presentes Condicións Xerais, en calquera momento, sendo aplicables as modificacións acorde se detalla a seguir:

(i) As Condicións Xerais aplicables no caso de servizos recorrentes serán as que consten na páxina web www.prazavogados.gal no momento de prestación dos servizos.

(ii) En caso de servizos non recorrentes, as Condicións Xerais aplicables serán as que consten referenciadas na Proposta. Con todo, poderán ser de aplicación as modificacións posteriores de tales Condicións Xerais sempre que as mesmas fosen comunicadas ao Cliente e transcorrese un prazo de 21 días naturais desde que se comuniquen ao Cliente sen que no devandito prazo haxa oposición escrita polo Cliente. A efectos aclaratorios entenderase que o Cliente acepta os cambios se durante o devandito prazo non expuxese por escrito ningunha obxección aos mesmos.

 

17. Lexislación aplicable. Foro

  1. A relación entre o Cliente e Praza Avogados sométese expresamente á lexislación Española.

  1. Para coñecer de cantas discrepancias ou reclamacións puidesen xurdir da interpretación ou execución da relación xurídica entre o Cliente e Praza Avogados, ambos, con renuncia expresa a calquera outra xurisdición que poida corresponderlles e sen prexuízo das normas imperativas sobre competencia xudicial, sométense voluntariamente aos Xulgados e Tribunais da cidade na que radique a oficina de Praza Avogados coa cal se contrataron os Servizos.

 
 

Praza Avogados 2018, SCP.

Lin, comprendido e acepto as presentes condicións xerais.

Asinado:

Data: