POLÍTICA DE PRIVACIDADE 

 

1. Identificación e datos de contacto do Responsable

 

Praza Avogados 2018 SCP con domicilio social na Rúa Federico Tapia 39 1º 15005 A Coruña e C.I.F. número J70554233. Teléfono: 981 12 10 68. Fax: 98112 10 87 . Email: info@prazavogados.gal (en diante, Praza Avogadosou a Sociedade) é a responsable do tratamento dos seus datos persoais. Na presente política de privacidade facilítase a información sobre o uso que realizará a Sociedade dos seus datos persoais na súa condición de usuario da web (a “Web”).

A presente Política de Privacidade ten por obxecto facilitar información sobre os dereitos que lle asisten en virtude do Regulamento Xeral de Protección de Datos (“ RGPD”) e, a LO 3/2018, do 5 de decembro de Protección de Datos Persoais e Garantía dos Dereitos Dixitais.

Se ten calquera dúbida relativa ao tratamento dos seus datos persoais, contacte coa Sociedade na seguinte dirección: info@prazavogadosvogados.gal.

Así mesmo, informámoslle de que Praza Avogados conta cun Delegado de Protección de Datos, con quen se poderá poñer en contacto a través da seguinte dirección: yolanda.ferreiro@prazavogados.gal

 

2. Información necesaria e actualizada

 

Todos os campos que aparezan sinalados cun asterisco (*) nos formularios da Web serán de obrigado enchemento, de tal modo que a omisión dalgún deles podería comportar a imposibilidade de que se lle poidan facilitar os servizos ou información solicitados.

Deberá proporcionar información verídica, para que a información facilitada estea sempre actualizada e non conteña erros, deberá comunicar á Sociedade o máis axiña posible, as modificacións e rectificacións dos seus datos de carácter persoal que se vaian producindo a través dun correo electrónico á dirección: yolanda.ferreiro@prazavogados.gal

Así mesmo, ao facer clickno botón “Acepto” (ou equivalente) incorporado nos citados formularios, declara que a información e os datos que neles facilitou son exactos e veraces.

 

3. Información xeral: descrición da información contida na política de privacidade

 

Na presente política de privacidade atopará a seguinte información:

 1. As finalidades do tratamento dos seus datos persoais, isto é, o motivo polo cal a Sociedade trata os seus datos persoais.

 2. As bases legais que permiten o tratamento dos seus datos por parte da Sociedade para cada unha das finalidades indicadas.

 3. A posible comunicación dos seus datos a terceiros, así como a causa da devandita comunicación. A estes efectos, informámoslle de que non cedemos os seus datos persoais a terceiros salvo que exista unha obrigación legal. Por outra banda, poderán ter acceso aos seus datos persoais os encargados do tratamento da Sociedade, é dicir, os prestadores de servizos que teñan que acceder aos seus datos persoais para o desenvolvemento das súas funcións. Os prestadores de servizos que acceden aos seus datos persoais, con carácter xeral, dedícanse aos sectores de sistemas de información e tecnoloxía.

 4. Informámoslle de que pode solicitar maior detalle de información respecto dos destinatarios dos seus datos enviando un correo electrónico á dirección yolanda.ferreiro@prazavogados.gal indicando o tratamento concreto sobre cuxos destinatarios querería información.

 5. O prazo de conservación dos datos que nos facilite. Así mesmo, informámoslle de que os seus datos permanecerán bloqueados para a atención de reclamacións xudiciais, administrativas ou fiscais, durante os prazos que resulten da lexislación aplicable.

 

4. Exercicio dos seus dereitos

 

Informámoslle de que poderá exercer os seguintes dereitos:

 1. dereito de acceso aos seus datos persoais para saber cales están a ser obxecto de tratamento e as operacións de tratamento levadas a cabo con eles;

 2. dereito de rectificación de calquera dato persoal inexacto;

 3. dereito de supresión dos seus datos persoais, cando isto sexa posible;

 4. dereito a solicitar a limitación do tratamento dos seus datos persoais cando a exactitude, a legalidade ou a necesidade do tratamento dos datos resulte dubidosa, nese caso, poderemos conservalos para o exercicio ou a defensa de reclamacións;

 5. dereito á portabilidad dos seus datos persoais, cando a base legal que nos habilite para o seu tratamento sexa a relación contractual ou o consentimento;

 6. dereito de oposición ao tratamento dos seus datos persoais, cando a base legal que nos habilite para o seu tratamento sexa o interese lexítimo. A estes efectos, deixaremos de tratar os seus datos salvo que teñamos un interese lexítimo imperioso ou para a formulación, o exercicio ou a defensa de reclamacións.

 7. dereito a revogar o seu consentimento en calquera momento.

Poderá exercitar os seus dereitos en calquera momento e de forma gratuíta dirixindo un correo electrónico a info@prazavogados.gal indicando o dereito que desexa exercitar e os seus datos identificativos.

Se considera que non tratamos os seus datos persoais adecuadamente pode contactar co Delegado de Protección de Datos na dirección yolanda.ferreiro@prazavogados.gal. Con todo, informámoslle de que ten dereito a presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos se considera que se cometeu unha infracción da lexislación en materia de protección de datos respecto ao tratamento dos seus datos persoais.

 

5. Cookies

 

Praza Avogados unicamente utilizará dispositivos de almacenamento e recuperación de datos (‘ Cookies’) cando o usuario dese o seu consentimento previo para iso de acordo co que se indica na xanela emerxente do navegador do usuario cando accede por primeira vez á Web e nos demais termos e condicións que se indican na Política de Cookies de Praza Avogados que todo usuario debe coñecer.

 

6. Medidas de seguridade

 

Praza Avogados adopta os niveis de seguridade requiridos polo RGPD e, a LO 3/2018, do 5 de decembro de Protección de Datos Persoais e Garantía dos Dereitos Dixitais, adecuados á natureza dos datos que son obxecto de tratamento en cada momento. Non obstante o anterior, a seguridade técnica nun medio como Internet non é inexpugnable e poden existir actuacións dolosas de terceiros, aínda que Praza Avogados pon todos os medios ao seu alcance para evitar as devanditas actuacións.

 

7. Menores

 

Os menores de idade non poderán usar os servizos dispoñibles a través da Web sen a previa autorización dos seus pais, titores ou representantes legais, quen será os únicos responsables de todos os actos realizados a través da Web polos menores ao seu cargo, incluíndo o enchemento dos formularios cos datos persoais de devanditos menores e a marcación, no seu caso, das casas que os acompañan.