¿Tes dereito ao incremento da túa pensión?

Desde o 1 de xaneiro de 2.016, o artigo 60 da LXSS recoñece ás mulleres que fosen perceptoras dunha pensión de viuvez, xubilación e incapacidade permanente, un incremento da súa pensión pola súa contribución á demografía. O TXUE -Sentenza 12.12.19- declarou que a falta de aplicación do devandito precepto aos homes constitúe unha discriminación por razón de sexo e aínda que dita xurisprudencia non se YEN trasposto á nosa normativa, moitos dos Tribunais Superiores de Xustiza de distintas Comunidades Autónomas, viñeron recoñecer os devanditos dereitos aos homes que os solicitaron. En decembro do 2.020, pronunciouse nese mesmo sentido o TSX de Galicia.

Requisitos

  • Ser home.
  • Ter dous ou máis fillos (naturais ou adoptados).
  • Ter unha pensión recoñecida posterior ao 1/1/16.
  • Que a pensión sexa contributiva: xubilación/incapacidade permanente/viuvez.

Contía: A cota obtense de aplicar as seguintes porcentaxes sobre a pensión recoñecida.

  • 5%, dous fillos.
  • 10%, tres fillos.
  • 15%, catro ou máis fillos.

CONSULTA GRATIS se tes dereito ao complemento de maternidade enviándonos a Resolución da Xubilación/Incapacidade/Viuvez e o Libro de Familia á seguinte dirección: info@prazavogados.gal

Praza Avogados